Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) tartalmazza a HatKiss Kft. (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett nordbees.hu domainen és aldomainjein elérhető NordBee's webáruházban (továbbiakban Webáruház) elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://nordbees.hu/adatvedelem címen.

1. Az adatkezelés alapfogalmai

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

2. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre, azaz az adatok bárminemű változásáról adatkezelőt a változást követő legkésőbb 8 napon belül értesítsék.

3. Adatkezelő személye, elérhetőségei

Az adatkezelő a Webáruház üzemeltetője, azaz HatKiss Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Zengő utca 13.; cégjegyzékszám: 09-09-032051; bejegyző hatóság (cégbíróság) neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága; adószám: 28792503-2-09, e-mail cím: shop@nordbees.hu, képviseli: Kiss Norbert ügyvezető) (a továbbiakban Adatkezelő).

Az Adatkezelő a Webáruház segítségével mutatja be az általa értékesítésre szánt termékeket, továbbá lehetőséget ad a Webáruház felhasználóinak, hogy a bemutatott termékeket megvásárolják. Az érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1 A Webáruház látogatóinak adatai

Külső szolgáltatások segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Hotjar, Smartsupp, Barion Pixel). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/; www.hotjar.com; www.smartsupp.com illetve www.barion.com.
Az Üzemeltető, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2 A Webáruház vásárlóinak adatai

Az adatkezelés célja: Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Webáruház vásárlóinak személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, csomag kiszállítása) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: kötelező adatkezelés (a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése, illetve szavatossági igény vagy bárminemű panasz kivizsgálásának biztosítása)
Az adatkezelés időtartama: A teljesítési időpontot magában foglaló év utolsó napjától számított 10 évig kell megőrizni a távolról is nyújtható szolgáltatások bizonylatait, ezért az adatkezelő ugyanezen időpontig megőrzi a vásárlók személyes adatait
A kezelt adatok köre: A vásárló neve (természetes személyek esetén külön kezelve a vezetéknevet és a keresztnevet), e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai (számlázási név, cím). Amennyiben a vásárló szállítási módként házhozszállítást választ a kezelt adatok köre kiegészül a szállításhoz szükséges adatokkal (név, cím). A vásárlók adatait az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókhoz továbbíthatja:

Fentieken kívül a vásárlók adataihoz a Webáruházat kiszolgáló szerver(ek) üzemeltetője (ATW Internet Kft., 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.) is hozzáférhet.

A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kivételek hatálya alá esik ugyanis az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás.

4.3 A Webáruház hírlevelére feliratkozók adatai

Az adatkezelés célja: Adatkezelő az értékesítést elősegítendő tevékenységével kapcsolatban kezeli a Webáruház hírlevelére feliratkozók személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása. A gyakorlatban ez a hozzájárulás az érintett ráutaló magatartásával történik, azaz a Webáruház különböző pontjain elhelyezett hírlevél feliratkozásra alkalmas űrlapokban szereplő checkbox (kipipálható mező) kipipálásával, emailcím és név megadásával. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
A kezelt adatok köre: Az érintett neve (külön kezelve a vezetéknevet és a keresztnevet), e-mail címe

A hírlevélre feliratkozók adatait az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókhoz továbbíthatja:

A hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-119386/2017.

5. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

5.1 Mik azok a cookie-k?

Ez a Webáruház (sok más weblaphoz hasonlóan) cookie-kat (HTTP sütiket) használ. A cookie-k olyan kicsi adatállományok, amelyekben a böngésző adatokat tárol. A cookie-knak kétféle típusa különböztethető meg: funkcionális, illetve nem funkcionális cookie. A funkcionális cookie-k arról gondoskodnak, hogy a weblap megfelelően működhessen, míg a nem funkcionális cookie-k a felhasználói viselkedés elemzésére szolgálnak.

5.2 Miért alkalmazunk cookie-kat?

A cookie-k segítségével megszerzett információkkal a Webáruház felhasználhatóságát szeretnénk javítani. Az így begyűjtött adatokat soha nem használjuk egy-egy adott személy egyedi azonosításához.

5.3 Ezen a weblapon használt cookie-k

5.3.1 Google Analytics

A Google Analytics segítségével megismerhetjük a weboldal látogatóinak számát, illetve viselkedésüket a weboldalon. A Google Analytics az alábbi cookie-kat telepíti: __utma, __utmb, __utmc, __utmz.
További információk megtalálhatók a Google adatvédelmi nyilatkozataiban: https://www.google.com/policies/privacy/ és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

5.3.2. YouTube

A weboldal néhány oldalán beágyazott YouTube videó található. Ezen aloldalak a YouTube működésével összefüggő cookie-kat telepítenek. További információk megtalálhatók a YouTube adatvédelmi irányelveiben: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

5.3.3. Közösségi média gombok

A weboldalon közösségi média gombok találhatók, melyek az adott szolgáltatásokra hivatkoznak, cookie-k nem települnek. Ha viszont előzőleg a weboldal látogatója cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert ott fiókkal rendelkezik, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a „Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet keres fel.

5.3.4 Hotjar

A Hotjar szolgáltatásának segítségével megismerhetjük a weboldal látogatóinak számát, illetve viselkedésüket a weboldalon. A Hotjar az alábbi cookie-kat telepíti: _hjIncludedInSample.
További információk megtalálhatók a Hotjar weboldalán: https://docs.hotjar.com/docs/hotjar-cookies

5.3.5 Smartsupp

A Smartsupp szolgáltatásának segítségével a weboldal látogatói felvehetik a kapcsolatot velünk azonnali üzenetküldő (chat) segítségével, illetve küldhetnek e-mail üzenetet. A Smartsupp cookie-k segítségével dönti el, hogy a látogató járt-e már korábban a weboldalunkon, illetve, hogy üzent-e már nekünk és, hogy a chat üzenete meg lett-e válaszolva. A Smartsupp az alábbi cookie-kat telepíti: ssupp.autoopen, ssupp.banner, ssupp.barclicked, ssupp.chatid, ssupp.message, ssupp.opened, ssupp.vid.
További információk megtalálhatók a Smartsupp weboldalán: https://www.smartsupp.com/hu/privacy

5.3.6. Barion Pixel

A Barion Pixel egy javascript alapú mérőkód, amely a Webáruház látogatóinak aktivitását követi, a Webáruház látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Webáruház látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Webáruház látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Barion Pixel szolgáltatójának szerverére továbbítja. A Webáruház a Barion Pixel alap verzióját használja, amely kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és -értékelésre gyűjt adatot.
További információk megtalálhatók a Barion weboldalán: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

7. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Az érintett
- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
- kérheti személyes adatainak helyesbítését;
- kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
- tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha
- a kezelése jogellenes;
- az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

8. Jogorvoslat

Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Egyoldalú módosíthatóság

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Nyilatkozat hatályos változatát az internetes honlapján a https://nordbees.hu/adatvedelem URL-en elérhető weboldalon teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.